Statut i Akty Prawne

Uchwała
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
z dnia 2 lipca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
§ 1
Uchwala się Statut Polskiego Związku Łowieckiego stanowiący załącznik do
uchwały, zwany dalej „Statutem”.
§ 2
1. Powołane przed dniem wejścia w życie uchwały - na podstawie § 34 ust. 1 lit. a,
b, d, e, ust. 2 oraz ust. 3 lit. a, b, c i d załącznika nr 1 do uchwały XIX
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 20 listopada 1999 r.
o uchwaleniu Statutu Polskiego Związku Łowieckiego - władze i organy Polskiego
Związku Łowieckiego, zwanego dalej „Zrzeszeniem”, stają się odpowiednio
organami, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1,
ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 4, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 4 Statutu.
2. Władze i organy kół łowieckich powołane przed dniem wejścia w życie uchwały
stają się odpowiednio organami, o których mowa w § 51 Statutu.
3. Kadencja władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich
rozpoczęta przed dniem wejścia w życie uchwały trwa do czasu jej zakończenia –
zgodnie z § 165 Statutu.
4. Uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich
zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami
Statutu.
5. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały organy Zrzeszenia są
obowiązane dostosować regulaminy uchwalone w oparciu o uchwałę, o której
mowa w ust. 1, do postanowień Statutu.
6. Koła łowieckie utworzone przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swe
dotychczasowe nazwy i siedziby.
7. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały walne zgromadzenia kół
łowieckich są obowiązane podjąć uchwały, o których mowa w § 53 pkt 8 i 10
Statutu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Przewodniczący
obrad
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
Jerzy Czepułkowski
 
http://www.pzlow.pl/palio/html.media?_Instance=www.pzlow.pl&_Option=NewserMedia&_Connector=data&_ID=550&_CheckSum=1227911121