Historia Koła Łowieckiego Sokół w Krynicy Zdroju.
Okres lat 1978 – 2003.


      Druga połowa lat siedemdziesiątych to okres bardzo prężnego rozwoju Polskiego Związku Łowieckiego. W tym czasie zaczęło wzrastać znaczenie polskiego łowiectwa jako gałęzi gospodarki narodowej. Przyniosło ono swoją działalnością nie tylko wymierne korzyści finansowe pochodzące z eksportu zwierzyny żywej i ubitej oraz z organizacji polowań dewizowych.
Do powyższych doszły również korzyści niewymierne, których podstawowym założeniem była troska o zapewnienie zwierzynie jak najlepszych warunków bytowania, uczestnictwo myśliwych w akcjach zalesiania i zadrzewiania kraju oraz walka z kłusownictwem. Popularyzowano historię, tradycję oraz osiągnięcia Polskiego Związku Łowieckiego. Wysoka ranga łowiectwa w kraju i za granicą dowiodła, że ponad dziewięćdziesięciotysięczna rzesza myśliwych nie tylko zachowała przedwojenne tradycje i osiągnięcia polskiego łowiectwa, ale także je rozwija i pomnaża. Zaczęto organizować wystawy łowieckie które potwierdzały wysoki poziom polskiej kultury łowieckiej. Do historii polskiego łowiectwa weszły wystawy łowieckie organizowane z okazji centralnych i regionalnych dożynek. Zaczął prężnie się rozwijać Polski Związek Kynologiczny, który propagował hodowlę psów ras myśliwskich, organizował wystawy psów i ich próby polowe. Wzrosła ranga strzelectwa w Polskim Związku Łowieckim. Odbywały się regularnie mistrzostwa Kół, wojewódzkie oraz centralne mistrzostwa strzeleckie PZŁ. Przybywało też obiektów służących do szkolenia w strzelaniu i przeprowadzania zawodów. To wszystko spowodowało zwiększenie zainteresowania łowiectwem, coraz więcej Polaków pragnęło zostać myśliwym, polować i znaleźć się w tym kręgu osób wtajemniczonych, pewnego rodzaju elicie ludzi mogących spacerować po polskich lasach i polach z dubeltówką na ramieniu.
     Podobna sytuacja jak w całym kraju, była w Kole Łowieckim „Sokół” w Krynicy. Z okazji przypadających rocznic Koła i regionalnych dożynek, organizowano Wystawy Łowieckie Koła. Koło zaczęło bardzo często organizować imprezy dla rodzin, kuligi, ogniska, bale myśliwskie. Członkowie Koła na Walnym Zgromadzeniu stwierdzili, że oni spełniają się w łowiectwie, jeżdżąc na polowania indywidualne w tygodniu czy też na polowania zbiorowe w niedziele, dlatego mniej przebywają w domach na czym tracą ich rodziny. Postanowiono w Kole organizować więcej dodatkowych imprez dla rodzin. W Kole zaczęto wprowadzać zasadę, że nie można łowiectwa traktować jako hobby, że jest to bowiem nie tylko szlachetny sport lecz również skuteczna forma ochrony zwierzyny, a co za tym idzie ochrona naturalnego środowiska człowieka. W tym okresie położono wielki nacisk na to aby myśliwi w lesie, na polowaniu posługiwali się tradycyjnym językiem łowieckim, gwarą myśliwską i kultywowali jej tradycje. Ponadto, oprócz wymogu używania tradycyjnego języka łowieckiego na polowaniach zaczęto w Kole wprowadzać stare zwyczaje łowieckie, które wzbogacały przeżycia myśliwskie i czyniły z polowań pewnego rodzaju rytuał, obrzęd oddający hołd zwierzynie i kniei. W kole wprowadzono takie zwyczaje łowieckie jak, ślubowanie, pokot, chrzest myśliwski, wręczanie złomu. Ponadto wprowadzono zwyczaj, iż sezon łowiecki zaczyna się tradycyjną mszą świętą hubertowską, która rozpoczynała sezon polowań zbiorowych. Rozpowszechniono tradycję polowania wigilijnego, połączonego ze składaniem życzeń świątecznych i łamaniem się opłatkiem. Ponadto wprowadzono tradycję pożegnania starego roku polowaniem sylwestrowym. Propagowano takie stare zwyczaje jak pasowanie na myśliwego oraz tradycyjny ceremoniał po polowaniu taki jak, ostatni kęs i otrąbienie śmierci zwierza. W większym zakresie członkowie koła zaczęli preparować i gromadzić trofea łowieckie które stawały się żywym przypomnieniem odniesionych wrażeń o miejscu i czasie ich zdobycia. Pozyskane trofea pokazywano na organizowanych Wystawach Łowieckich Koła jak i również przy innych okazjach. Historia tych starych zwyczajów pielęgnowanych przez całe pokolenia myśliwych i pomimo różnych burz dziejowych dotrwały do naszych czasów i powinny zostać przekazane przez nas następnemu pokoleniu polskich myśliwych.

     W dniu 31 stycznia 1980 roku weszła w życie przygotowywana od kilku lat, nowa ustawa Łowiecka. Postanowienia w niej zawarte stanowiły uzupełnienie dotychczas wydanych dekretów, przepisów, a równocześnie stwarzała wiążące przesłanki do wydawania przepisów wykonawczych do ustaw szczegółowych. Nowa ustawa stanowiła, iż jej celem jest ochrona przyrody, czyli tworzenie warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełnienia przez roślinność i zwierzęta funkcji biologicznej na rzecz środowiska, zapobieganie szkodliwych oddziaływań na nie, przeciwdziałanie stwarzania zagrożenia dla naturalnych kompleksów i tworów przyrody o wyjątkowej wartości, zapewnienie równowagi przyrodniczej niezbędnej do zachowania gatunków ginących, oraz ochrona gatunków zwierzyny przed nadmierną eksploatacją. Uchwalenie wspomnianej ustawy i środek prawny skutecznej ochrony w postaci Planu Zagospodarowania Przestrzennego spowodował, iż planowe i racjonalne kształtowanie środowiska urosło w niej do rangi zasad ogólnych prawa, realizowanego przez wszystkie organy władzy i administracji państwowej, organizacje społeczne oraz obywateli. W porównaniu do starej Ustawy Łowieckiej, nowa doprecyzowała przepisy, zwłaszcza w dziedzinie opracowania łowieckiego planu hodowlanego, czasów ochronnych dla zwierzyny, uznania pewnych gatunków zwierzyny jako łowne. Ponadto wzrosła ranga strażników łowieckich i myśliwych w kierunku ochrony lasów i zadrzewień.

     W roku 1980 Zarząd Koła pracuje w składzie: Artur Bańkowski – przewodniczący, Władysław Piksa - łowczy, Skowroński Zbigniew - sekretarz i Józef Ruchała - skarbnik. W terenie obwodu nr 82, na 3700 ha bytuje ok. 55 sztuk jeleni, 50 saren i 20 dzików, ale też i stan drapieżników jest wysoki – 10 wilków i 6 rysiów. Bezpieczeństwa i porządku w obwodzie strzeże dwóch strażników łowieckich opłacanych z funduszy Koła. Na okres tegorocznej zimy przygotowano m. in. ok. osiem ton siana, dwie tony owsa w snopach, dwie tony ziemniaków, tonę pestek.Karmę tę wykładać się będzie w 16 paśnikach.

     13 grudnia 1981 roku i okres stanu wojennego to czas bardzo ciężki dla Koła Łowieckiego „Sokół” w Krynicy. Członkowie Koła musieli oddać posiadaną broń do depozytu milicyjnego, co zachwiało wykonaniem planu łowieckiego w tym sezonie łowieckim. Ponowne odzyskanie broni było tym trudniejsze, że Koło dzierżawiło obwód nadgraniczny, co było dodatkowym utrudnieniem. Pewnej części kolegów udało się po pewnym czasie odzyskać broń i na nich spadł obowiązek wykonania planów. Pozostali odzyskiwali broń w okresie późniejszym w miarę stabilizowania się sytuacji w kraju.   
     W 1983 roku z okazji 60 – lecia działalności PZŁ podzielono kraj na sześć umownych krain  łowieckich. Chodziło o wyzwolenie inicjatyw regionalnych. W krainach tych działacze regionalni Polskiego Związku Łowieckiego organizowali liczne imprezy: festyny, zawody, wystawy łowieckie w których prezentowano dorobek łowiectwa regionalnego. Z tej okazji również dokonywano porównań i podsumowań prowadzonej gospodarki w krainach łowieckich, oraz innych dziedzinach łowiectwa takich jak kynologia i strzelectwo.

     W roku 1992 Zarząd Koła pracuje w składzie: Górzyński Andrzej – przewodniczący, Piksa Władysław – łowczy, Skowroński Zbigniew – sekretarz, Podwysocki Jerzy - skarbnik. Lista członków Koła przedstawia się następująco:

Jan Boligłowa, Wiesław Baran, Janusz Cerwik, Marek Gacek, Wilhelm Gawlik, Józef Gruca, Jan Gułowski, Jan Górowski, Andrzej Górzyński, Stanisław Hausner, Antoni Jędrzejewski, Józef Kaczor, Michał Kieklak, Franciszek Kowal, Tadeusz Kołbon, Jan Karpiel, Julian Ketliński, Tadeusz Kuc, Ireneusz Leśkiewicz, Janusz Lompart, Józef Łuczak, Marian Łaziuk, Zbigniew Michałek, Antoni Matuła, Józef Padula, Józef Pancerz, Wacław Pancerz, Jerzy Podwysocki, Oleksy Polański, Popiela Lesław, Władysław Piksa, Józef Ruchała, Jarosław Ruchała, Wiktor Rusiniak, Piotr Sadkowski, Andrzej Sekuła, Jacek Sekuła, Jerzy Sekuła, Adam Skotnicki, Zbigniew Skowroński, Wiesław Smoczyński, Franciszek Sopata, Marian Słaboś, Stanisław Stec, Stefan Szyszka, Ryszard Turek, Tadeusz Tynka, Tadeusz Wietecha, Adam Witasek, Robert Witasek, Bogumił Witkowski, Jan Wnęk, Mariusz Wnęk, Tadeusz Zachwieja, Janusz Zawiślan.
     W omawianym sezonie łowieckim w obwodzie nr 82 Żegiestów wykonano razem 2,5 ha poletek zaporowych i karmowych, wyłożono na okres zimowy 0,5 tony siana, mieszanek traw, łubinu , koniczyny i wysłodków w ilości 2,2 tony i 1,5 padliny dla dzików i szkodników w postaci padłego konia i odpadów z rzeźni oraz odpadów rybnych, wyłożono 1,5 tony soli.
     W obwodzie nr 81, Ruda Kameralna wykonano razem 1,2 ha poletek karmowych, wyłożono na okres zimowy 0,5 tony siana, mieszanek traw, łubinu , koniczyny i wysłodków w ilości 0,8 tony i 300 kg padliny dla dzików i szkodników w postaci odpadów z rzeźni i odpadów rybnych, wyłożono 1 tonę soli. W obwodzie nr 81 pozyskano: 5 szt jeleni, 55 szt saren, 5 szt dzików. W obwodzie nr 82 pozyskano: 28 szt jeleni, 14 szt saren, 9 szt dzików, 1 szt wilka. Budżet Koła zawarł się kwotą 190 453 zł.
     W roku 1994 Zarząd Koła pracuje w składzie: Piksa Władysław – przewodniczący, Witkowski Bogumił – łowczy, Skowroński Zbigniew – sekretarz, Podwysocki Jerzy - skarbnik. Koło nadal dzierżawi dwa obwody łowieckie nr 81 Ruda Kameralna i 82 Żegiestów o łącznej powierzchni 7.774 ha. Koło posiada następujące urządzenia łowieckie w obwodzie nr 81 : posypów 29 szt, paśników 5 szt, ambon ocieplonych 14 szt, ambono - półek 17 szt, lizawek 23 szt, poletek karmowych 1,4 ha, poletek produkcyjnych 0,4 ha, odstrzelonych szkodników w tym roku w ilości 109 szt. Wyłożono paszy objętościowej suchej 1 tona, treściwej 1,5 tony, okopowej i soczystej 0,5 tony wyłożono 2 tony soli. Członków zamieszkujących w bliskiej odległości od obwodu 81 - 9 osób. Pozyskano: jeleni 8 szt, saren 50 szt, dzików 3 szt, lisów 1 szt, zajęcy 13 szt, bażantów 18 szt.
Posiadane urządzenia łowieckie w obwodzie nr 82 : paśników 34 szt, ambon 28 szt, poletek karmowych 4,8 ha, poletek produkcyjnych 1,5 ha, odstrzelonych szkodników w tym roku 67 szt. Wyłożono paszy objętościowej suchej 2 tony, treściwej 4 tony, wyłożono 3 tony soli. Pozyskano: jeleni 24 szt, saren 15 szt, dzików 9 szt, lisów 5 szt w tym myśliwi dewizowi pozyskali 2 szt jeleni byków. W Kole członków macierzystych jest 61 osób, niemacierzystych 8, selekcjonerów zwierzyny płowej 37. W opisywanym roku budżet Koła wyniósł kwotę 49.700 zł.
     W roku 1995 w Kole członków macierzystych jest 63, niemacierzystych 10, selekcjonerów zwierzyny płowej 41. W obwodzie 81 wyłożono paszy objętościowej suchej 1,5 tony, treściwej 1,5 tony, okopowej i soczystej 0,5 tony wyłożono 1 tonę soli. Pozyskano: jeleni 5 szt, saren 42 szt, dzików 4 szt, lisów 10 szt, zajęcy 16 szt, bażantów 55 szt. Paleśnicy w ramach współpracy ze szkołami i młodzieżą przekazano fundusze na zakup nowego sprzętu szkolnego w tym komputera, sprzętu sportowego i zabawek do świetlicy szkolnej. W obwodzie 81 Koło zatrudnia strażnika łowieckiego na ¼ etatu jest nim Kol. Zbigniew Michałek, członek koła zamieszkujący w centrum tego łowiska. W obwodzie 82 wyłożono paszy objętościowej suchej 2 tony, treściwej 4 tony, wyłożono 1 tonę soli. Pozyskano: jeleni 35 szt, saren 22 szt, dzików 4 szt, lisów 15 szt. W obwodzie 82 Koło zatrudnia Strażnika Łowieckiego na ½ etatu jest nim kol. Józef Łuczak. Budżet Koła w opisywanym roku wyniósł 89 000 zł.
     Rok 1997.
W Kole jest członków macierzystych w ilości 66 osób, niemacierzystych 9 osób. Składka członkowska w kole wynosi 60 złotych w skali rocznej, a na zagospodarowanie łowisk każdy członek przekazuje 150 zł rocznie, lub odpracowuje powyższą kwotę. W sezonie łowieckim 1997/98 w obwodzie nr 82 Żegiestów wykonano razem 6,5 ha poletek zaporowych i karmowych, wyłożono na okres zimowy 3,2 tony kukurydzy, około 1 tony mieszanek słonecznika, rzepaku i bobiku, paszy soczystej t.j. jabłek, pestek z dyni, wyłożono 2 tony soli. W obwodzie nr 81 Ruda Kameralna wykonano razem 0,8 ha poletek karmowych, wyłożono na okres zimowy 1,5 tony kukurydzy, około 1 tony mieszanek słonecznika, rzepaku i bobiku, paszy soczystej t.j. jabłek, pestek z dyni, w ilości 0,5 tony, mieszanek traw, łubinu, koniczyny i wysłodków, wywieziono 1,5 tony soli.
     Kilku członków niezadowolonych z prowadzonej polityki Koła postanowiło utworzyć nowe, własne Koło Łowieckie. Została utworzona grupa założycielska składająca się z 12 myśliwych, założone w tajemnicy nowe Koło Łowieckie, które przybrało nazwę „Poprad”. Wspomniani wyżej myśliwi będąc nadal członkami Koła Łowieckiego „Sokół” poczynili starania pozyskania dla siebie do polowań obwodu Administracji Lasów Państwowych w Piwnicznej. Starania wydzierżawienia obwodu ALP w Piwnicznej nie powiodły się, wobec czego grupa założycielska Koła „Poprad” również w tajemnicy poczyniła starania przejęcia i wydzierżawienia dla siebie obwodów dzierżawionych dotychczas przez Koło łowieckie „Sokół”. Były to ewidentne działania na szkodę macierzystego Koła „Sokół”. Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Sokół” w Krynicy z dnia 11.05.1997 r. skreślono z listy członków Koła 12 myśliwych, założycieli nowego Koła, pod zarzutem potajemnego tworzenie nowego Koła i działania na szkodę Koła macierzystego, polegającego na poczynieniu działań zmierzających do przejęcia obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło „Sokół”.
     W tym okresie Koło Łowieckie „Sokół” organizuje z okazji 40 lecia i 45 lecia swego istnienia wystawy łowieckie na których prezentowane są trofea pozyskane w tym czasie przez myśliwych z naszego Koła. Na wystawach prezentowane są trofea pozyskanych jeleni karpackich, parostków saren, skór drapieżników, meble myśliwskie, starą broń, preparowane ptactwo i medalierstwo. Przy okazji organizowanych wystaw również organizowane są festyny i zabawy dla rodzin i znajomych. Członek naszego Koła Kol. Józef Łuczak organizuje we własnym domu zlokalizowanym w Krynicy przy ulicy Halnej, Muzeum Łowieckie.  W muzeum tym prezentowane są trofea pozyskane przez jego ojca oraz przez niego w okresie 25-lecia polowań. W roku 1997 oraz w latach następnych nastąpił czas bezprecedensowego niszczenia łowieckich urządzeń Koła. Kilkakrotnie nieznani sprawcy włamują się do Domku Myśliwskiego na Hali Rusinowej. Co nie zostało skradzione z Domku to zostaje zniszczone. Zniszczony został agregat prądotwórczy, pompa wodna, naczynia kuchenne, kołdry i materace oraz pościel, instalacja elektryczna, meble, instalacja wodna. Niszczone są paśniki, ambony i magazyny paszowe. Ani organa ścigania ani sami myśliwi nie potrafią złapać wandali. W latach następnych członkowie Koła praktycznie muszą od nowa odbudowywać wszystkie zniszczone i spalone urządzenia łowieckie. W Domku Myśliwskim należy przeprowadzić remont kapitalny, na Walnym Zgromadzeniu Koła pada pytanie czy warto go remontować jak nadal może być tak niszczony.
     Nawiązuje się bardzo owocna współpraca ze szkołami zlokalizowanymi na terenie obwodów. W szkole w Żegiestowie Wsi finansowane jest dożywianie biednych dzieci, przekazywane są fundusze na zakup sprzętów i pomocy naukowych. Myśliwi, członkowie Koła prowadzą z uczniami pogadanki o łowiectwie, przyrodzie, gospodarce łowieckiej i polowaniach. Również w szkole w Paleśnicy Koło przekazuje fundusze na zakup sprzętów szkolnych w tym kserokopiarki oraz sprzętu sportowego i zabawek dla szkolnej świetlicy. I w tej szkole myśliwi, członkowie Koła prowadzą z uczniami pogadanki o łowiectwie, ze specjalnym zwróceniem uwagi na kłusownictwo i wnykarstwo.
     W opisywanym roku Zarząd Koła pracuje w składzie: Witkowski Bogumił – przewodniczący, Polański Oleksy - łowczy,  Skowroński Zbigniew – sekretarz, Podwysocki Jerzy - skarbnik.
     Zbliża się jubileuszowy rok dwutysięczny, wielkimi krokami zbliża się również okres kiedy Koło Łowieckie „Sokół” obchodzić będzie swoje pięćdziesięciolecie istnienia, które przypadnie w 2003 roku. Decyzją Zarządu Koła i jego Walnego Zgromadzenia postanowiono dokonać jakby „nowego otwarcia” w Kole. Postanowiono zorganizować i odbyć wycieczkę - pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę. Wynajęty został autokar, którym myśliwi, członkowie Koła wraz z współmałżonkami pod przewodnictwem kapelana Koła Księdza Stanisława Łącza, a zarazem myśliwego i członka Koła odbyli pielgrzymkę Na Jasną Górę do cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
     Rok 2000
Zarząd Koła pracuje w składzie: Witkowski Bogumił – przewodniczący, Polański Oleksy - łowczy,  Michałek Zbigniew – podłowczy, Skowroński Zbigniew – sekretarz, Podwysocki Jerzy - skarbnik. W Kole członków macierzystych 60, niemacierzystych 5
Koło łącznie uprawia na obydwóch obwodach 10,5 ha poletek karmowych i produkcyjnych przy których myśliwi z Koła przepracowali 4135 godzin na ogólną wartość 12.408 zł. Wyłożono razem paszy objętościowej 4 tony, soczystej 3,5 tony, treściwej 6,5 tony, soli 1,5 tony. We opisywanym roku pozyskano w obwodzie 81: jeleni 3 szt, saren 36 szt, dzików 5 szt, lisów 12 szt, zajęcy 7 szt, bażantów 15 szt. W tym samym okresie w obwodzie 82 pozyskano: jeleni 19 szt, saren 39 szt, dzików 2 szt, lisów 30 szt zajęcy 4 szt. Budżet Koła w 2000 roku wyniósł 121 463 zł. Od kilku lat Zarząd Koła zamierzał zakupić i wpuścić do obwodu nr 77 nabyte w innych rejonach Polski młode bażanty. Powodem takiej decyzji było polepszenie populacji w łowisku poprzez dodanie do obwodu t.z. świeżej krwi, co w konsekwencji znacznie poprawi stan bażantów. Pierwszy zakup w ilości 70 szt. i wpuszczenie zostaje dokonane w roku 2001 i od tego czasu corocznie dokupywane są kury i koguty bażancie oraz i wpuszczane w łowisko.

W roku 2002 za zasługi dla polskiego łowiectwa Koło Łowieckie „Sokół” w Krynicy zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

     Na pięćdziesiąt lat istnienia Koła w roku 2003 lista członków Koła przedstawia się następująco:

Leszek Badacz, Wiesław Baran, Tadeusz Bodziony, Jan Boligłowa Józef Faron, Marek Gacek, Wilhelm Gawlik, Jan Górowski, Józef Gruca, Tadeusz Gurgul, Dariusz Jezierski, Jan Jezierski, Józef Kaczor, Jan Karpiel, Michał Kieklak, Julian Kietliński, Krzysztof Kołbon, Tadeusz Kołbon, Antoni Kwiek, Marek Kwiek, Zbigniew Lewicki, Witold Lewicki, Marian Łaziuk, Stanisław Łącz, Józef Łuczak, Stefan Mendel, Zbigniew Michałek, Paweł Nawrocki, Andrzej Oleksy, Kazimierz Olszowski, Tomasz Olszowski, Jacek Opala, Wacław Opałek, Józef Padula, Stanisław Padula, Tadeusz Pajor, Jerzy Podwysocki, Oleksy Polański, Lesław Popiela, Czesław Poręba, Józef Ruchała, Jarosław Ruchała, Wiktor Rusiniak, Andrzej Sekuła, Jacek Sekuła, Jerzy Sekuła, Adam Skotnicki, Zbigniew Skowroński, Marian Słaboś, Konstanty Ślema, Wiesław Smoczyński, Franciszek Sopata, Przemysław Stec, Stanisław Stec, Tadeusz Szczerba, Stefan Szyszka, Zbigniew Tulik, Ryszard Turek, Tadeusz Tynka, Joachim Witassek, Robert Witassek, Bogumił Witkowski, Jan Wnęk, Adam Wnęk, Mariusz Wnęk, Tadeusz Zachwieja, Beata Zawiślan, Marek Bałut.
     Koło Łowieckie "Sokól" nadal dzierżawi dwa obwody łowieckie nr 77 Paleśnica o pow. 2 557 ha i nr 82 Żegiestów o pow. 3 980 ha. Członków macierzystych w Kole jest 59 osób, niemacierzystych jest 9 osób. W sezonie łowieckim 2002/2003 obwodzie nr 77 Koło posiada 2 ha poletek produkcyjnych, wyłożono karmy suchej 250 kg, soczystej 1700 kg, treściwej 5800 kg, soli 500 kg, członkowie wykonali prac gospodarczych na kwotę 2664 zł. W obwodzie nr 82 Koło posiada 10 ha poletek produkcyjnych, wyłożono karmy suchej 1500 kg, soczystej 4000 kg, treściwej 2500 kg, soli 1000 kg, członkowie wykonali prac gospodarczych na kwotę 7798 zł. W opisywanym sezonie łowieckim pozyskano w obwodzie 77 : jeleni 6 szt, saren 39 szt, dzików 3 szt, lisów 15 szt, zajęcy 8 szt, bażantów 15 szt, kaczek 15 szt. Natomiast w obwodzie 82 pozyskano: jeleni 23 szt, saren 32 szt, dzików 2 szt, lisów 13 szt, zajęcy 2 szt, kaczek 15 szt. Budżet koła zawarł się w kwocie 130636 zł.
     W roku 2003, na pięćdziesiąt lat istnienia Koła Łowieckiego „Sokół”, członkowie Koła również aktywnie uczestniczą w pracach władz i organów zrzeszenia PZŁ. Prezes Koła Kol. Bogumił Witkowski od 1990 roku jest członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu, dwóch kolegów z „Sokoła” jest członkiem Komisji Strzeleckiej, jeden członkiem Okręgowego Sądu Łowieckiego również w Nowym Sączu.
     Na obchody swojego pięćdziesięciolecia Koło zorganizowało huczną zabawę myśliwską poprzedzoną uroczystą dziękczynną mszą świętą w nowo wybudowanym Kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego w Krynicy Zdroju. Po odbytej mszy myśliwi i zaproszeni goście autokarami przejechali do Muszyny – Złockiego. Tam w DW Kolejarz odbyła się dalsza część uroczystości. W części oficjalnej przybyli przedstawiciele władz administracyjnych i resortowych dokonali wręczenia odznaczeń i nagród zasłużonym członkom Koła. W Kościele i w lokalu uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Ochrony Pogranicza z Nowego Sącza. Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada myśliwska trwająca do białego rana. Toastom, opowiadaniom łowieckim, wspomnieniom przeplatanym tańcami końca nie było.

                                                                                                                                        Autor J.B.