Zarząd Koła Łowieckiego “Sokół” w Krynicy-Zdroju działając na podstawie &39 statutu Polskiego Związku Łowieckiego

 zwołuje

 na dzień 19 czerwca 2022

 WALNE ZGROMADZENIE KOŁA

 zgromadzenie odbędzie się 19 06 2022 r. w “ Kuźni” koło stacji BP w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 181C o godz.10:00

 Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad
 3.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 4.  Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7.  Odczytanie projektu porządku obrad i regulaminu obrad
 8. Propozycje dotyczące uzupełnienia porządku obrad 
 9.  Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad
 10.  Zatwierdzenie protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia sezon 2021/2022
 11.  Sprawozdanie z działalności Zarządu (w tym prezesa, łowczego, sekretarza i skarbnika) i wykonania budżetu za rok 2021/2022
 12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zatwierdzające Wyniki kontroli i ocenę pracy Zarządu Koła Oraz wnioski pokontrolne złożenie wniosku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu na sezon 2021/2022
 13.  Przedstawienie planu działalności i budżetu koła na rok następny 2022/2023
 14.  Dyskusja nad sprawozdaniami i planem
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu koła oraz wykonania budżetu za rok ubiegły
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła za rok następny 2022/2023
 17.  Głosowanie w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu na sezon 2021/2022
 18.  Sprawy organizacyjne, wolne wnioski, sprawozdania komisji, sprawy różne
 19.  Zakończenie i zamknięcie zgromadzenia.