Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" w Krynicy-Zdroju działając na podstawie § 39 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 18 maja 2019 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA członków Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Krynicy-Zdroju.

Zgromadzenie odbędzie się 18 V 2018 r. w sali obrad budynku MPGK w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 o godzinie 9:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

4. Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła

7. Wybór Komisji i Uchwał i Wniosków.

8. Sprawozdania:

  • Zarządu Koła
  • Łowczego i vice łowczego Koła z gospodarki łowieckiej
  • Skarbnika Koła dotyczące wykonania budżetu
  • Strażników łowieckich

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności koła za ubiegły rok gospodarczy oraz złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków koła.

10. Przedstawienie planu działalności Koła i budżetu Koła na rok następny 2019-2020.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem działalności Koła na rok 2019-2020. 

12. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Koła i Strażników Łowieckich
  • planu pracy Zarządu Koła i budżetu Koła na rok 2019-2020.

 13. Podjęcie uchwały w  w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu - wybór Komisji Skrutacyjnej.

14. Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

15. Przedstawienie wniosków wynikających z wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia zawartych w Statucie § 36 i ich uchwalenie:

  • poprawki do uchwały nr 5 z dnia 12.042015 r dotyczącej wydawania odstrzałów
  • dotyczących prac gospodarczych
  • zatwierdzenie listy członków koła do odznaczeń łowieckich.

16.Sprawy różne, wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.